قصه های شب برای مدیران (درنگی برای تعمق،پس از رها شدن از یک روز پر از آشوب مدیر بودن)

105,000 تومان

شما با خرید این کتاب 5 سکه کسب می کنید
قصه های شب برای مدیران (درنگی برای تعمق،پس از رها شدن از یک روز پر از آشوب مدیر بودن)

105,000 تومان