قصه های شب برای مدیران (درنگی برای تعمق،پس از رها شدن از یک روز پر از آشوب مدیر بودن)

145,000 تومان

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
قصه های شب برای مدیران (درنگی برای تعمق،پس از رها شدن از یک روز پر از آشوب مدیر بودن)
قصه های شب برای مدیران (درنگی برای تعمق،پس از رها شدن از یک روز پر از آشوب مدیر بودن)