پسر نپتون ( قهرمانان المپ )

67,000 تومان

پرسی جکسون پسر رب النوع دریاها گذشته خود را به یاد نمی آورد و از گذشته خود فقط یک اسم به یاد دارد: آنابث
پرسی که هنوز مبارزات و نبرد های مختلف را پشت سپری میکند به مهم ترین آزمون زندگی خود میرسد: “پیشگویی هفت دورگه
این آزمون مهم ترین اتفاقی است که پرس و دوستانش تاکنون با آن مواجه شده اند و در صورت شکست تمام مردم دنیا و رب النوع ها در خطر نابودی قرار می گیرند.

شما با خرید این کتاب 3 سکه کسب می کنید

موجود

پسر نپتون جلد دوم قهرمانان المپ ریک ریوردان ثمین نبی پور نشر افق پینماشاپ پی نماشاپ
پسر نپتون ( قهرمانان المپ )

67,000 تومان