هرکول خانم بیست درصدی

24,000 تومان

هرکول خانم گفت: «وای برنا… چرا لباست خونی است؟ اتفاقی افتاده؟» برنا از ترس داد زد:‌ «او از کجا می‌داند؟ از کجا فهمیده؟» هرکول خانم صدایش را شنید و گفت: «خب عزیزم،‌ من جادوگرم و به جای دو تا چشم،‌ هشت تا چشم دارم.»..
داستانهای فارسی،قرن 14

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

هرکول خانم بیست درصدی
هرکول خانم بیست درصدی

تموم شد :(