نفرین شیمر(همدم ها 4)

17,000 تومان

کانی آخرین همگانی دنیاست.او میتواند با تمامی موجودات ارتباط برقرار کند.همین توانمندی او را به یگانه فردی مبدل میکند که میتواند صلح میان آدمیان و موجودات پنهان اسطوره ای را که بر اثر آلودگی محیط زیست در معرض نابودی اند،حفظ کند.اما…

نفرین شیمر(همدم ها 4)
نفرین شیمر(همدم ها 4)