نشانه (داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع))

16,000 تومان

این اثر بر اساس زندگی حضرت ابراهیم (ع) نوشته شده است؛ زندگینامه نبوده بلکه با تکیه بر فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم نگاشته شده است…

نشانه (داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع))
نشانه (داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع))