موبی دیک

38,000 تومان

داخل مسافر‌خانه هم تقریباً مانند بیرونش بود؛ دیوار‌ها، فرسوده و کثیف و اثاثیه، شکسته و خراب شده بودند. با دیدن این وضع، یاد کشتی‌هایی افتادم که زندانی‌ها را حمل می‌کردند. روی یکی از دیوارها یک نقاشی بزرگ رنگ و روغن بود؛ آن‌قدر چرک و کثیف که تقریباً محو شده بود. معلوم بود دود سیگار سالیان سال آن را به این روز انداخته و دیگر نمی‌شد تشخیص داد که تصویرش چه بوده…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
موبی دیک
موبی دیک