معادن مینوتار(همدم ها 3)

17,000 تومان

موجودی از تاریکی کانی،همدم همگانی را نزد خود میخواند و نیرویی غریب به او عطا میکند.حتی دوستش کال نیز نمیداند چه باید کرد.کانی پس از آنکه به دلیل رفتارهای غریبش از انجمن حمایت از مخلوقات اسطوره ای اخراج میشود،به معدنی متروک پناه میبرد…

معادن مینوتار(همدم ها 3)
معادن مینوتار(همدم ها 3)