مدرسه ی کوسه(هری کله چکشی 1)

39,000 تومان

هری کلهچکشی از خاندان کوسههای سرچکشیِ دریاهای عمیق است؛ البته که هری ترجیـح میدهد یک کوسهی سفید بزرگ یا کوسهببر یا هر چیز دیگری باشد بهجز خودِ کلهچکشیاش!…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
مدرسه ی کوسه(هری کله چکشی 1)
مدرسه ی کوسه(هری کله چکشی 1)