مدرسه ی کوسه(هری کله چکشی 1)

39,000 تومان

هری کلهچکشی از خاندان کوسههای سرچکشیِ دریاهای عمیق است؛ البته که هری ترجیـح میدهد یک کوسهی سفید بزرگ یا کوسهببر یا هر چیز دیگری باشد بهجز خودِ کلهچکشیاش!…

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
هری کله چکشی 1 (مدرسه ی کوسه)
مدرسه ی کوسه(هری کله چکشی 1)

39,000 تومان