غول و دوچرخه – احمد اکبرپور – راشین خیریه – نشر افق – پی نماشاپ

6,500 تومان

احمد اکبرپور در داستان غول و دوچرخه فرمان دوچرخه ی داستانش را به دست قهرمان اصلی یا دوختر کوچکش درسا می دهد تا آن را به هر جایی که دلش می خواهد ببرد؛ اما اگر یکدفعه سر و کله یک بچه غول گرسنه پیدا شود درسا باید چه کار کند؟ و گر بچه غول از درسا بپرسد اول بابایت را بخورم یا مامانت را…؟

تموم شد :(

غول و دوچرخه - احمد اکبرپور - راشین خیریه - نشر افق - پی نماشاپ
غول و دوچرخه – احمد اکبرپور – راشین خیریه – نشر افق – پی نماشاپ

تموم شد :(