غصه را باید خورد

37,000 تومان

در کتاب غصه را باید خورد، بابای قصه ی ما که برای خرید بخاری و یا تعمیر بخاری قدیمی شان پولی ندارد، با یک غصه ی بزرگ پا به خانه ی سردشان می گذارد. مامان با دیدن چهره ی خسته ی بابا غصه را از او می گیرد و به آشپزخانه می برد. غصه همین طور دست به دست بین اعضای این خانواده که بلدند با آن چطور رفتار کنند، می چرخد، تا اینکه وقت رفتنش فرا برسد…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

موجود

غصه را باید خورد
غصه را باید خورد

موجود