سورنا (مجموعه‌ی کامل – سه‌جلدی با قاب)

328,000 تومان

سورنا کتاب را باز کرد. آرزو می‌کرد کسی در آخرین لحظه پدرش را نجات داده باشد، اما هیچ حرفی در صفحه ظاهر نشد. صفحه کبود بود و بوی خون می‌داد. گوشش را روی قلب مرده گذاشت. می‌خواست چیزی بگوید که پیرمرد گفت: «نگران نباش. زنده می‌ماند.» اسفندیار با نگرانی سرتکان داد: «دخترک قابل اعتماد نیست.» سورنا اما خندید و گفت: «ولی من می‌دانم چطور به حرفش بیاورم.»
داستان های فارسی،قرن14

شما با خرید این کتاب 16 امتیاز کسب می کنید
سورنا (مجموعه‌ی کامل - سه‌جلدی با قاب)
سورنا (مجموعه‌ی کامل – سه‌جلدی با قاب)