سرگذشت گروهان سیاه (کتاب هفتم:او تاریکی است)

170,000 تومان

آن مکان را شخصی شورشی به نام رز سپید برانداخته است ولی نه آن زن و نه هیچ جادوگر شورشی دیگری آن قدر قدرتمند نبودند که بتوانند حاکم، بانو یا تسخیرشدگان را نابود سازند. نهایت کاری که از پس آن برآمدند بیهوش کردن آن ها و محبوس کردن شان بود…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب هفتم:او تاریکی است)
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب هفتم:او تاریکی است)