داستان انتقام

30,000 تومان

تلافی تمام کارها رو سرش در بیار! رو کرد به من. «فقط می خوام یک کلمه بشنوم. هستی یا نه؟» «من…» «هستی یا نه، پوریا؟» «آره، هستم.» گفت: «می دونی چرا هر بارمی کشوندتون پای تابلو و گند می زند به هیکل تو و هومن؟» «چرا؟» «واسه اینکه بهتون بگه هیچی نیستین و باید مثل گوسفند باهاتون رفتار کرد.»

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

داستان انتقام
داستان انتقام

تموم شد :(