دختری که نبود

30,000 تومان

این زندگی ما هم یک جورهایی مثل کتاب ها شده! سمیرا بفهمی نفهمی ترسید. حالا نفهمیدم از جن ترسید یا از خود مادربزرگ. دست سمیرا را گرفتم و فشار دادم و گفتم: ” نترس. جن مال توی کتاب‌ها و فیلم‌هاست. تازه اصلاً ترس هم ندارد.

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

دختری که نبود
دختری که نبود

تموم شد :(