تحت تعقیب ها

195,000 تومان

یک بار مستندی دیدم درباره ی اختاپوس هایی که به یک چشم برهم زدن رنگ عوض می کردند؛ اما حتی آن ها هم نمی توانستند به سرعت بریت از شدت انزجار سبز بشوند. چشمانش را می بندد؛ به سختی آب دهانش را قورت می دهد و حاضر نیست برگردد و پشت سرش را نگاه کند.
صدا دوباره به گوش می رسد. منشا صدا باید جایی نزدیک فروشگاه دیلیاز باشد که رو به رویمان قرار دارد…
داستان های آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
تحت تعقیب ها
تحت تعقیب ها