اسپلینترسل

48,000 تومان

هیچ عملیاتی ساده نیست. همه چالشهار خودشان را دارند. نمی توانم همه چیز را طبق برنامه انجام دهم، ولی باید مطمئن شوم که کارم را نامرئی انجام داده ام. اسپلینترسل بودن، فقط به همین موضوع بستگی دارد. هیچ ردپایی به جا نگذار. وارد شو. خارج شو. کار تمام…

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
اسپلینترسل
اسپلینترسل