ایلیا تولد یک قهرمان 8 و 9

75,000 تومان

بیماری به شدت در سطح شهر پخش شده است! این بیماری به نزدیک ترین افراد ایلیا هم سرایت کرده است! ظرفیت بیمارستان های شهر پر شده و دیگر امکان پذیرش از سمت بیمارستان مقدور نیست. شهردار و وزیر و بقیه افراد مهم شهر جلسه های متعددی برگزار میکنند تا راه چاره برای نجات از این بیماری پیدا کنند.
هم زمان پرفوسور به اتفاقاتی مشکوک می شود…

شما با خرید این کتاب 3 سکه کسب می کنید
کتاب ایلیا جلد 8و9
ایلیا تولد یک قهرمان 8 و 9

75,000 تومان