چگونه سکه به دست آورم؟

یه نگاهی به نقشه زیر بنداز تا بتونی جیباتو پره سکه کنی

چگونه سکه به دست آورم؟