کتاب طاهر ذو الیمینین سرداری با دو شمشیر

35,000 تومان40,000 تومان

این کتاب داستان مصور سردار و قهرمان بزرگی است که با ایستادگی در برابر ظلم همراه توکل و ایمان به خدا، پرچم حق را برافراشت.

این اسطوره طاهر ذوالیمینین است که داستان آن مربوط به دوران حکومت خلفای عباسی می باشد.

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
کتاب طاهر ذو الیمینین سرداری با دو شمشیر