سنگ،کاغذ،قیچی

179,000 تومان

گاه تمام سرمایه‌گذاری عاطفی‌ات را بر روی یک آدم قرار می‌دهی و زمانی که او می‌‌رود یا دیگر مانند سابق نیست، تو خالی خالی می‌شوی. گویی در یک قمار بزرگ همه‌ی سرمایه‌ات را باخته باشی. این همان احساسی بود که این اواخر آدام و کاملیا، هر دو در حال تجربه‌ی آن بودند…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

سنگ،کاغذ،قیچی
سنگ،کاغذ،قیچی

تموم شد :(